Vichy Neovadiol
Wyniki testu
kosmetyki nivea
Wyniki testu
Chcę testować
kosmetyki maybelline new york
Wyniki testu
żele Unimil
Chcę testować
Octenisept
Chcę testować
kosmetyki glov
Wyniki testu
krem la roche-posay
Wyniki testu
health labs
Laureaci
health labs
Laureaci
sensodyne
Laureaci
kosmetyki yope
Wyniki testu
kosmetyki aa
Wyniki testu
aa
Wyniki testu
farby do włosów L'Oréal Paris
Laureaci
Garnier Body Superfood
Laureaci
kosmetyki veoli botanica
Laureaci
kosmetyki garnier
Laureaci
kosmetyki ziaja
Wyniki testu
szminka avon
Laureaci
Newsy

Regulamin konkursu Kosmetyku Wszech Czasów 2018

Regulamin konkursu Kosmetyku Wszech Czasów 2018

REGULAMIN KONKURSU „…”

1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem konkursu pod nazwą” WYGRAJ KOSZ LAUREATÓW KWC” (dalej zwanego „Konkursem”) jest Edipresse Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000111462, numer NIP 526-00-12-586, kapitał zakładowy w całości wpłacony 2.311.320,00 zł (dalej zwana „Organizatorem”).
Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej ….
Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Przyrzekającego nagrody i inne osoby współpracujące przy organizacji i prowadzeniu Konkursu, jak również członkowie rodzin wyżej wymienionych osób.
Nagrodami przeznaczonymi dla Laureatów Konkursu są:
Na Instagramie wizaz.pl 1 Kosz kosmetyków o wartości 700zł słownie siedemset złoty
Na Facebooku wizaz.pl 1 Kosz kosmetyków o wartości 700zł słownie siedemset złoty
Organizator powoła trzyosobową komisję (zwaną dalej „Komisją”), w skład której wejdzie trzech przedstawicieli Organizatora. Komisja zobowiązana będzie do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu przez uczestników i podejmowania innych czynności, wskazanych w Regulaminie. W razie braku porozumienia wszystkich członków Komisji, decyzje Komisji zapadają większością głosów.

2.    ZAŁOŻENIA KONKURSU

2.1.    Konkurs będzie przeprowadzony na  facebooku oraz na Instagramie wizaz.pl Ogłoszenie o Konkursie ukaże się w dniu4.04.2018  w komentarzu na facebooku i na Instagramie wizaz.pl
2.2.    Konkurs będzie trwał w dniach od 29.03 do 2.04. 2018 r. i tylko w tym okresie można dokonywać zgłoszeń do Konkursu.
2.3    Rozwiązanie Konkursu, w tym lista Laureatów, zostanie ogłoszone na facebooku i isntagramie w terminie nie później niż do dnia 4 kwietnia 2018.
3.    ZASADY PROWADZENIA KONKURSU
Konkurs będzie polegać na odpowiedzi na pytanie „odpowiedz i uzasadnij: Jaki produkt jest Twoim KWC 2018“
Jeden uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz.
Spośród wszystkich poprawnie przesłanych Odpowiedzi na pytanie konkursowe, Komisja wybierze 2 najlepszych Odpowiedzi. Przy wyborze najlepszych Odpowiedzi Komisja będzie się kierować własnym uznaniem, biorąc pod uwagę walory artystyczne Odpowiedzi, w szczególności oryginalność i pomysłowość uczestnika – autora Odpowiedzi. Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń.
Laureatami Konkursu w liczbie  1 na facebooku i 1 na instagramie zostaną uczestnicy, których Odpowiedzi na pytanie konkursowe zostaną uznane przez Komisję za najlepsze zgodnie z pkt 3.4 powyżej, zwani dalej „Laureatami Nagrody zostaną przyznana po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie.
Uczestnik oświdcza, że Odpowiedź na pytanie konkursowe jest unikalną treścią, stworzoną przez niego specjalnie w celu wzięcia udziału w Konkursie, jak również, że nie jest publikowana w innych serwisach internetowych.
Uczestnik niniejszym oświadcza, że: (i) jest jedynym autorem Odpowiedzi zgłoszonej przez niego do Konkursu; (ii) Odpowiedź nie narusza praw osób trzecich; (iii) w przypadku, jeżeli Odpowiedź stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Odpowiedzi, w zakresie niezbędnym do udzielenia licencji, zgodnie z pkt 3.8 poniżej; (iv) Odpowiedź nie stanowi opracowania w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
W przypadku, jeżeli Odpowiedź stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, uczestnik niniejszym udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do zgłoszonej w Konkursie Odpowiedzi, zwanej dalej „Utworem”, bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych, wraz z prawem do sublicenji na rzecz osób tzrecich, na następujących polach eksploatacji:
zwielokrotnianie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu;
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, jak również publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
wykorzystanie Utworu i jego fragmentów dla potrzeb prowadzenia promocji i reklamy Organizatora i produktów Organizatora, we wszelkich formach reklamowych, w tym: w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, kinowej, zewnętrznej i internetowej, na dowolnych stronach i domenach internetowych i w serwisach mobilnych, w materiałach i gadżetach promocyjno-reklamowych, i innych formach promocji na polach eksploatacji wskazanych w pkt. 1 do 5;
wykonywanie autorskiego prawa zależnego do Utworu (rozporządzanie i korzystanie z opracowania Utworu) wraz z prawem do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworu, na wskazanych w pkt. 1 do 4 polach eksploatacji.
W przypadku, jeżeli Odpowiedź stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, uczestnik niniejszym upoważnia Organizatora do wykonywania w jego imieniu następujących autorskich praw osobistych w stosunku do Odpowiedzi: prawa do nieoznaczania imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem autora; prawa decydowania o pierwszym udostępnieniu publiczności (jeśli ma zastosowanie).
W przypadku, jeżeli Odpowiedź stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Laureat, na zasadzie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, z chwilą wydania / wypłacenia Laureatowi nagrody, przenosi na Organizatora całość wyłącznych i nieorganicznych autorskich praw majątkowych do Odpowiedzi, na wszystkich znanych w chwili przeniesienia praw polach eksploatacji, w szczególności na polach eksploatacji wymienionych w pkt 3.8 ppkt 1) do 5) powyżej. Jednocześnie Laureat oświadcza, że nie zachowuje prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Odpowiedzi.
Odpowiedzi na pytanie konkursowe nie spełniające wymogów Regulaminu będą wykluczane z Konkursu przez Organizatora.
Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu komórkowego i adres zamieszkania, będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji umowy przystąpienia do Konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora. Organizator gwarantuje prawo wglądu uczestnika do jego danych osobowych i do ich poprawiania, jak również do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych uczestnika. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie i odbioru nagrody.

PRZYZNAWANIE NAGRÓD

Laureaci zostaną wyłonieni w wyniku przeprowadzenia procedury opisanej w punkcie 3 Regulaminu w terminie najpóźniej do dnia 4.04.2018 r.
Laureaci zostaną powiadomieni o najpóźniej w terminie 7 dni od daty rozwiązania Konkursu. Laureaci zostaną poproszeni o podanie imienia i nazwiska i adresu zamieszkania poprzez wysłanie zwrotnej wiadomości do Organizatora, na adres podany przez Organizatora w wiadomości do Laureata, zawierającej wyżej wymienione dane. Laureat powinien odesłać wiadomość zwrotną z podaniem imienia i nazwiska i adresu zamieszkania w terminie 7 dni od chwili otrzymania wiadomości od Organizatora.
W przypadku nie przekazania przez Laureata, zgodnie z pkt 4.2 powyżej, imienia i nazwiska i adresu zamieszkania celem przesłania nagrody, prawo do nagrody wygasa. W takim przypadku Organizator przyzna nagrodę kolejnemu Laureatowi wyłonionemu zgodnie z Regulaminem.
Z uwagi na to, że wartość każdej z nagród nie przekracza kwoty 760 zł, są one objęte zwolnieniem z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2010 r. nr 51, poz. 307).
Nagrody w Konkursie zostaną wydane zgodnie z przepisami prawa podatkowego. W przypadku, jeżeli wydanie nagrody będzie się wiązało z obowiązkiem pobrania podatku, Organizator / Przyrzekający nagrody przyzna dodatkową nagrodę pieniężną na pokrycie takiego podatku i Organizator pobierze należny podatek.
Zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Laureat zostanie obciążony podatkiem dochodowym z tytułu wygranej o wartości przekraczającej kwotę 760,00 zł, w wysokości 10% wartości nagrody. W przypadku nagrody pieniężnej, kwota na poczet podatku, zostanie potrącona z kwoty nagrody, na co Laureat niniejszym wyraża zgodę. W przypadku nagród rzeczowych, Laureat jest zobowiązany uiścić Organizatorowi kwotę na poczet podatku w wysokości 10% wartości nagrody, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia przez Organizatora o wygranej i podania informacji, o których mowa w pkt 4.6 poniżej. Uiszczenie przez Laureata kwoty na poczet podatku jest warunkiem koniecznym dla otrzymania nagrody.
Organizator obliczy należną kwotę podatku i wskaże Laureatowi numer konta, na które należy dokonać wpłaty. Wypłata nagród pieniężnych lub wydanie nagród rzeczowych, obciążonych obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego, o którym mowa w pkt 4.5 powyżej, następuje po potrąceniu lub wpłaceniu kwoty na poczet podatku.
Nagrody do poszczególnych Laureatów zostaną wysłane pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres zamieszkania wskazany przez Laureata zgodnie z pkt 4.2 powyżej / w formularzu zgłoszeniowym do Konkursu, najpóźniej w terminie 28 dni od dnia powiadomienia Laureata o wygranej.
W przypadku nie podjęcia przez Laureata nagrody w terminie 14 dni od dnia postawienia jej do dyspozycji Laureata, prawo do nagrody wygasa.
Organizator zastrzega, że nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród. W odniesieniu do nagród o charakterze uprawnienia do otrzymania świadczenia (np. kupon na realizację usługi, zabiegu, zaproszenie, itp.) nagrodę stanowi kupon imienny.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać najpóźniej w terminie 40 dni od dnia rozwiązania Konkursu, tj. od ogłoszenia listy Laureatów zgodnie z pkt 2.3 powyżej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres email Organizatora: …, lub w formie pisemnej na adres Organizatora: Edipresse Polska S.A., 00-480 Warszawa, ul. Wiejska 19, z dopiskiem o treści: „Reklamacja – Konkurs …”.
Reklamacje pisemne należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego.
Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres – w przypadku reklamacji w formie pisemnej, i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje uczestników na podstawie Regulaminu. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma rozstrzygnięcie Komisji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email, z którego przesłała reklamację lub na piśmie na adres podany przez nią w reklamacji – w zależności od sposobu przesłania reklamacji do Organizatora.
Warszawa, dnia 29.03. 2018 r.

Wzięliśmy udział w Sephora Wonderland, czyli największym święcie kosmetycznym!

Styl życia
REGULAMIN KONKURSU '50 kosmetyków z okazji 50 tys. fanów na Instagramie Wizaz.pl'
REGULAMIN KONKURSU '50 kosmetyków z okazji 50 tys. fanów na Instagramie Wizaz.pl'

1.       POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem konkursu pod nazwą '50 kosmetyków z okazji 50 tys. fanów na Instagramie Wizaz.pl' (dalej zwanego „Konkursem” ) jest Edipresse Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000111462, numer NIP 526-00-12-586, kapitał zakładowy w całości wpłacony 2.311.320,00 zł (dalej zwana „Organizatorem” ). Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym „Regulaminem” ) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej Wizaz.pl Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Przyrzekającego nagrody i inne osoby współpracujące przy organizacji i prowadzeniu Konkursu, jak również członkowie rodzin wyżej wymienionych osób. Nagrodami przeznaczonymi dla Laureatów Konkursu są: Na Instagramie wizaz.pl 1 Kosz kosmetyków o wartości 700zł słownie siedemset złotych Organizator powoła trzyosobową komisję (zwaną dalej „Komisją” ), w skład której wejdzie trzech przedstawicieli Organizatora. Komisja zobowiązana będzie do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu przez uczestników i podejmowania innych czynności, wskazanych w Regulaminie. W razie braku porozumienia wszystkich członków Komisji, decyzje Komisji zapadają większością głosów.     2.       ZAŁOŻENIA KONKURSU 2.1.    Konkurs będzie przeprowadzony na Instagramie wizaz.pl Ogłoszenie o Konkursie ukaże się w dniu 30.04.2018  w komentarzu na Instagramie wizaz.pl...

Styl życia
Regulamin Konkursu - wygraj zaproszenie na naszą imprezę osiemnastkową!
Regulamin Konkursu - wygraj zaproszenie na naszą imprezę osiemnastkową!

REGULAMIN KONKURSU „…” 1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem konkursu pod nazwą” wygraj zaproszenie na naszą imprezę osiemnastkową!” (dalej zwanego „Konkursem”) jest Edipresse Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000111462, numer NIP 526-00-12-586, kapitał zakładowy w całości wpłacony 2.311.320,00 zł (dalej zwana „Organizatorem”). Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej wizaz.pl Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Przyrzekającego nagrody i inne osoby współpracujące przy organizacji i prowadzeniu Konkursu, jak również członkowie rodzin wyżej wymienionych osób. Nagrodami przeznaczonymi dla Laureatów Konkursu są: Na Instagramie wizaz.pl 1 Kosz kosmetyków niespodzianka Zaproszenie na urodziny Wizaz.pl organizowane 18 września 2018 roku Wykonanie makijażu przez profesjonalną makijażystkę Organizator powoła trzyosobową komisję (zwaną dalej „Komisją”), w skład której wejdzie trzech przedstawicieli Organizatora. Komisja zobowiązana będzie do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu przez uczestników i podejmowania innych czynności, wskazanych w Regulaminie. W razie braku porozumienia wszystkich członków Komisji, decyzje Komisji zapadają większością głosów. 2.    ZAŁOŻENIA KONKURSU 2.1.    Konkurs będzie przeprowadzony na  Instagramie wizaz.pl Ogłoszenie o Konkursie ukaże się w dniu 14.09.2018  w komentarzu na...

Styl życia
REGULAMIN KONKURSU 'Beat of Speed'
REGULAMIN KONKURSU 'Beat of Speed'

Regulamin konkursu „Beat of Speed” [1]   1.       POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1.       Organizatorem konkursu pod nazwą 'Beat of Speed' (dalej zwanego „Konkursem” ) jest Edipresse Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000111462, numer NIP 526-00-12-586, kapitał zakładowy w całości wpłacony 2.311.320,00 zł (dalej zwana „Organizatorem” ). 1.2.       Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym „Regulaminem” ) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 1.3.       Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej wizaz.pl 1.4.       Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 1.5.       W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Przyrzekającego nagrody i inne osoby współpracujące przy organizacji i prowadzeniu Konkursu, jak również członkowie rodzin wyżej wymienionych osób. 1.6.       Nagrodami przeznaczonymi dla Laureatów Konkursu są: 3x wejściówka na Beat of Speed oraz buty Speed TR 2.0. 1.7.       Organizator powoła trzyosobową komisję (zwaną dalej „Komisją” ), w skład której wejdzie trzech przedstawicieli Organizatora. Komisja zobowiązana będzie do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu przez uczestników i podejmowania innych czynności, wskazanych w Regulaminie. W razie braku porozumienia wszystkich członków Komisji, decyzje Komisji zapadają większością głosów.   2.       ZAŁOŻENIA KONKURSU 2.1.    Konkurs będzie przeprowadzony na  na Instagramie wizaz.pl Ogłoszenie o Konkursie ukaże się w dniu 30.04.2018  na...

Newsy
Regulamin konkursu: Twoje poranne kosmetyki
Regulamin konkursu: Twoje poranne kosmetyki

1.       POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1.      Organizatorem konkursu pod nazwą „Ulubione kosmetyki lipca” (dalej zwanego „Konkursem”) jest Edipresse Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000111462, NIP 526-00-12-586, kapitał zakładowy w całości wpłacony 2.311.320,00 zł (dalej zwana „Organizatorem”). 1.2.      Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym„Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 1.3.      Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej wizaz.pl . 1.4.      Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 1.5.      W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy i inne osoby współpracujące przy organizacji i prowadzeniu Konkursu, jak również członkowie rodzin wyżej wymienionych osób i osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.   2.       CZAS TRWANIA KONKURSU 2.1.    Konkurs będzie przeprowadzony na portalu społecznościowym Facebook – na fanpage’u Wizaz.pl. Ogłoszenie o Konkursie ukaże się w dniu 9.08.2016 na stronie internetowej wizaz.pl 2.2.    Konkurs będzie trwał w dniach od 23.08.2016 do 28.08.2016 r. do godz. 23:59 i tylko w tym okresie można dokonywać zgłoszeń do Konkursu. 2.3     Rozwiązanie Konkursu nastąpi nie później jak do końca dnia 29.08.2016. Laureat zostanie powiadomiony o wygranej za pośrednictwem serwisu Facebook.   3.       PRZEBIEG KONKURSU 3.1.      W celu wzięcia udziału w Konkursie uczestnik powinien odpowiedzieć na pytanie: bez jakiego...

Nasze akcje
kobieta pod prysznicem
Pielęgnacja
Wakacje przez cały rok? Z tymi kosmetykami to możliwe!
Partner
Pielęgnacja włosów farbowanych
Fryzury
Wygraj specjalny box z trzema wariantami kuracji do włosów 7 Sec od Gliss!
Partner
kosmetyki-glov
Pielęgnacja
Czy linia GLOV Natural Harmony to pielęgnacyjne trio doskonałe? Przetestowały ją Wizażanki!
Partner
kobieta w łazience
Pielęgnacja
Na ratunek suchym i zniszczonym włosom! Poznaj duet, dzięki któremu odzyskają zdrowy wygląd
Partner